Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

elektronického obchodu spoločnosti

KATY PATY group:

 

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

 

so sídlom: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8

zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe,

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

E-mail: info@katypaty.com

WWW: www.katypaty.com

(ďalej len „Predávajúci“)

Adresa Predávajúceho na doručovanie:

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Česká republika

 

Show-room Predávajúceho:

Na Břehu – budova Redpoint, 19000 Praha 9 – Vysočany

 

1           Úvodné ustanovenie

1/1     Tieto obchodné podmienky podrobne upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim a zákazníkom (ďalej tiež „Kupujúci“) pri predaji tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na stránkach www.katypaty.com (ďalej tiež „Elektronický obchod“).

1/2     Vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho sa riadia českým právnym poriadkom, a to najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení, a ak je Kupujúcim spotrebiteľ, tak aj zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

1/3     Predávajúci neposkytuje žiadne vyhlásenie ohľadne toho, že informácie uvedené na stránkach Elektronického obchodu a tovar ponúkaný Elektronickým obchodom sú vhodné, schválené alebo prispôsobené na použitie v iných miestach mimo Českej republiky. Ak Kupujúci vstupuje na stránky Elektronického obchodu z miest mimo Českej republiky alebo používa mimo Českej republiky tovar zakúpený z Elektronického obchodu, je za dôsledky takéhoto vstupu alebo použitia zodpovedný.

2           Predmet zmluvy

2/1     Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať tovar uvedený v objednávke zadanej prostredníctvom objednávkového formulára Elektronického obchodu a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodanie tovaru dohodnutú cenu, to všetko za podmienok stanovených týmito obchodnými podmienkami.

3           Prostredie Elektronického obchodu

3/1     Kupujúci môže z Elektronického obchodu objednávať tovar priamo bez registrácie.

3/2     Pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené Kupujúcim pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

3/3     Kupujúci berie na vedomie, že Elektronický obchod nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3/4     Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie Elektronického obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie Elektronického obchodu.

4           Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

4/1     Prezentovaný tovar je určený na účel uvedený v opise príslušného tovaru. Za použitie tovaru inak, na iný účel alebo v rozpore s návodom či inými pokynmi na použitie, ak sú k tovaru vydané, a za dôsledky takého konania Predávajúci nezodpovedá.

4/2     Na platné zadanie objednávky v elektronickom obchode je potrebné úplné a pravdivé vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Ak si chce Kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní Predávajúceho. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

(a)      objednávanom tovare (objednaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania Predávajúceho),

(b)      spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

(c)      informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „Objednávka“).

4/3     Pred konečným a záväzným potvrdením Objednávky môže Kupujúci celú Objednávku a zadané údaje, vrátane súhlasu s týmito obchodnými podmienkami, výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov platných v čase uskutočnenia a odoslania objednávky, skontrolovať a opraviť.

4/4     Ak s podobou objednávky Kupujúci súhlasí, potvrdením objednávky bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Takto odoslaná objednávka je pre kupujúceho záväzná.

4/5     Ponuky, ceny a informácie o dostupnosti tovaru uvedené v elektronickom obchode vyjadrujú okamžitý faktický stav skladových zásob Predávajúceho, avšak z technických a organizačných dôvodov sa tieto údaje môžu v čase od odoslania objednávky do doby doručenia Objednávky Predávajúcemu podľa bodu 4/6 zmeniť, takže tovar, ktorý bol v elektronickom obchode v čase objednávky uvedený, už nemusí byť za uvedených podmienok dostupný.

4/6     Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke Predávajúci bezodkladne zašle e-mail, v ktorom Kupujúcemu potvrdí doručenie objednávky.

4/7     Predávajúci si vyhradzuje právo neprijatia objednávky v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade vyčerpania skladových zásob tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, v prípade úplne zjavnej chyby týkajúcej sa ceny alebo opisu tovaru v katalógu tovaru v elektronickom obchode alebo v prípade, že Kupujúci je osobou, ktorá už predtým porušila zmluvnú povinnosť voči Predávajúcemu.

4/8     Zmluva sa uzatvára v českom jazyku; zmluvu je možné uzavrieť aj v inom jazyku. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia v elektronickej forme po dobu 5 rokov a nie je prístupná tretím osobám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne opísaný.

4/9     Pri uzatvorení zmluvy môžu byť použité prostriedky komunikácie na diaľku. Ak sú pri uzatváraní zmluvy prostriedky komunikácie na diaľku použité, hradí Kupujúci svoje náklady na použitie týchto prostriedkov sám.

5           Cena tovaru a platobné podmienky

5/1     Cena tovaru je stanovená ako zmluvná v zmysle zákona č. 526/1990 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, a je uvedená v elektronickom obchode ako cena konečná. Náklady na expedíciu a dopravu, ktorých výška je uvedená v elektronickom obchode v opise možných spôsobov dodania a môže sa v závislosti od zvolenej formy dodania líšiť, systém následne pripočíta v Objednávke. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení Objednávky je už uvedená vrátane nákladov na dopravu.

5/2     Platba za tovar a náklady na dopravu sa uskutočňuje:

(a)      bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho vedený u spoločnosti Bank Citfin sporitelní družstvo (ďalej len „účet predávajúceho“) so splatnosťou 7 dní od uzavretia          zmluvy, vždy však pred dodaním tovaru; podmienkou splnenia platobnej povinnosti je tiež uvedenie príslušného variabilného symbolu,

(b)      prostredníctvom úveru poskytnutého spoločnosťou CREDIT ALLIANCE, SE, IČO: 24805394, so sídlom Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9.

(c)      kreditnou kartou.

5/3     Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy Predávajúcim Kupujúcemu slúži zároveň aj ako daňový doklad. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po úplnom uhradení ceny.

6           Dodanie tovaru

6/1     Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru alebo prevzatím tovaru – podľa toho, čo nastane neskôr.

6/2     Objednaný tovar bude Kupujúcemu dodaný v mieste označenom Kupujúcim v Objednávke úplnou adresou; Kupujúci však berie na vedomie, že tovar je určený na použitie na území Českej republiky.

6/3     Dodacia lehota začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku 3/7 týchto obchodných podmienok, t. j. doručením potvrdzujúceho e-mailu zo strany Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci zvolil formu úhrady prevodom na účet vopred, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t. j. od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

6/4     Ak nie je v Elektronickom obchode pre konkrétny tovar uvedená iná lehota, je dodacia lehota 45 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar nie možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tom ihneď informovať a zároveň mu poskytne informáciu o náhradnom termíne dodania. Ak Kupujúci so zmenou nesúhlasí a doteraz nebola  uzatvorená zmluva, má právo Objednávku zrušiť. Ak Kupujúci so zmenou nesúhlasí a zmluva už bola  uzatvorená, má právo odstúpiť od zmluvy až do okamžiku dodania tovaru.

6/5     Ak je podľa zmluvy Predávajúci povinný dodať tovar na miesto určené v objednávke Kupujúcim, je Kupujúci povinný tovar pri dodaní prevziať. Ak Kupujúci tovar pri dodaní neprevezme, je Predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 100 Kč denne (slovom: sto korún českých) a je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6/6     V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť prípadné náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6/7     Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, potvrdzuje prevzatie tovaru svojim podpisom na sprievodnom doklade alebo dodacom liste. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov túto skutočnosť ihneď oznámiť samotnému prepravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré by svedčilo o možnosti poškodenia tovaru alebo o možnom neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča Kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje nepoškodenosť a neporušenosť obalu tovaru. Predpokladá sa, že ak nebol obal poškodený ani porušený, bol dodaný bez poškodenia. Kupujúci je povinný tovar bez zbytočného odkladu po prevzatí skontrolovať a bezodkladne podať Predávajúcemu správu o prípadných zistených nedostatkoch ihneď  potom, ako nedostatky zistil. Ak ide o tovar označený ako krehký, je Kupujúci v prítomnosti doručujúcej osoby vždy povinný balenie otvoriť a skontrolovať, či nie je tovar mechanicky poškodený. Ak to neurobí ani bezprostredne neuplatní reklamáciu kvôli takto zistenému poškodeniu tovaru, všetky neskôr zistené mechanické poškodenia tovaru sa budú považovať za poškodenia vzniknuté po prevzatí tovaru Kupujúcim.

6/8     Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, potvrdzuje prevzatie tovaru svojim podpisom na sprievodnom doklade alebo dodacom liste. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov túto skutočnosť ihneď oznámiť samotnému prepravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré by svedčilo o možnosti poškodenia tovaru alebo o možnom neoprávnenom vniknutí do zásielky, sa odporúča Kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že obal nebol poškodený ani porušený a že zásielka splňovala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a tovar bol dodaný bez nedostatkov. Na neskoršiu reklamáciu o poškodení alebo porušenosti obalu či tovaru sa nebude brať ohľad. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, sa odporúča podobný postup, aby sa predišlo sporom o tom, kedy nedostatok  na tovare vznikol. Spotrebiteľovi však nemôže nedodržaním uvedeného odporúčania vzniknúť akákoľvek ujma na jeho právach, najmä na práve uplatniť reklamáciu. Ak ide o tovar označený ako krehký, je Kupujúci v prítomnosti doručujúcej osoby vždy povinný balenie otvoriť a skontrolovať, či nie je tovar mechanicky poškodený. Ak to neurobí ani bezprostredne neuplatní reklamáciu kvôli takto zistenému poškodeniu tovaru, všetky neskôr zistené mechanické poškodenia tovaru sa budú považovať za poškodenia vzniknuté po prevzatí tovaru Kupujúcim.

6/9     Ak sa nejedná o spotrebiteľa, bezdôvodné odmietnutie prevzatia tovaru nie je dôvodom pre zrušenie zmluvy a Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu aj náklady na dopravu tovaru s tým, že Predávajúci je oprávnený požadovať od Kupujúceho tiež úhradu preukázateľne vynaložených nákladov spojených s pokusom o opakované dodanie tovaru Kupujúcemu a náklady na skladovanie neprevzatého tovaru.

7          Zodpovednosť za vady, záručná doba

7/1     Dĺžka záruky z titulu práva za chyby podľa § 2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka je v záručnom liste uvedená u daného produktu, pričom minimálna doba záruky na nový tovar v prípadoch, keď Kupujúcim je spotrebiteľ, je 60 mesiacov, na stálosť farby porcelánu sa poskytuje záruka 50 rokov.

7/2     Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim a prípadne sa predlžuje o dobu, po ktorú je tovar v záručnej oprave. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje.

7/3     Záruka sa vzťahuje na výrobné chyby výrobkov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím výrobku v rozpore s jeho účelom alebo návodom na obsluhu, alebo poškodením po prevzatí tovaru Kupujúcim, napríklad mechanickým poškodením, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov.

7/4     Nároky z vád tovaru je možné uplatniť u predávajúceho, a to písomne, alebo po predchádzajúcej dohode osobne v prevádzkovej dobe. Kupujúci je pri reklamácii povinný pravdivo, úplne a zrozumiteľne opísať reklamovanú vadu, predložiť záručný list (ak bol vydaný), doklad o kúpe a dodaní a poskytnúť kontaktné údaje pre účely komunikácie o vybavení reklamácie.

7/5     Tovar nie je určený na používanie, pokiaľ vykazuje chybu. Predávajúci nezodpovedá za škodu, ktorá má pôvod v chybe tovaru alebo v použití tovaru s vadou, pokiaľ o tejto vade Kupujúci vedel alebo pri bežnej opatrnosti vedieť mohol.

7/6     Tovar, ktorý je označený ako ozdobný, je určený na používanie len ako ozdoba či dekorácia; za použitia na iný účel, za spôsobilosť k použití na iný účel, ani za dôsledky použitia k inému Predávajúci nezodpovedá.

7/7     Ďalšie práva Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom, a postup vybavenia nárokov z vád stanovuje Reklamačný poriadok Predávajúceho umiestnený na stránkach Elektronického obchodu a v Show-roomu Predávajúceho.

8          Individuálny charakter výroby tovaru a právo na odstúpenie od zmluvy

8/1     Kupujúci berie na vedomie, že všetok tovar, ktorý je ponúkaný v Elektronickom obchode a ktorého hlavným konštrukčným materiálom je porcelán, je vždy individuálne upravený, tj. ručne vyrábané a farbené na základe a podľa želania Kupujúceho, a preto každý jednotlivý kus tovaru je originál a medzi jednotlivými kusmi tovaru sú možné odchýlky. Kupujúci v tejto súvislosti berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu.

8/2     Ak sa nejedná o prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je stanovený žiadny formulár, odstúpenie však musia byť jednoznačné.

8/3     V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 8/2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu. V prípade, že Kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká Predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% (slovami: nula celá jedna desatina percenta) z kúpnej ceny tovaru, ktoré malo byť vrátený, a to za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tohto tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v prípade, keď škoda presahuje zmluvnú pokutu. Tovar musí byť Predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a, ak je to možné, v pôvodnom obale. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie Kupujúci náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený Kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká Predávajúcemu voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté.

8/4     V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 8/2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od Kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy Kupujúcim, a to spravidla rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od Kupujúceho prijal. Ak nie je to možné, Predávajúci Kupujúcemu vráti peňažné prostriedky na účet, ktorý Kupujúci na tento účel stanovuje; kým Kupujúci neoznámi Predávajúcemu všetky potrebné platobné údaje, lehota na vrátenie prostriedkov nebeží. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté Kupujúcim už pri vrátení tovaru Kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým Kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým Kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu skôr, než mu Kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar Predávajúcemu odoslal.

8/5     Do doby prevzatia tovaru Kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu (ak bola už uhradená), a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim.

9          Súhlas so spracovaním osobných údajov

9/1     Predávajúci dodržiava pri nakladaní s osobnými údajmi všetky povinnosti stanovené zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9/2     Kupujúci uzatvorením zmluvy a týchto obchodných podmienok vyjadruje súhlas s tým, aby predávajúci spracovával osobné údaje Kupujúceho, ktoré kupujúci uviedol pri zadaní Objednávky v Elektronickom obchode, najmä meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresu elektronickej pošty, telefónne číslo. Účelom tohto spracovania je uzavretie a plnenie zmluvy a ďalej ponúkania obchodu a služieb a ochrana práv a právom chránených záujmov Predávajúceho. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný; odvolanie sa však netýka údajov v rozsahu, v akom je predávajúci oprávnený tieto údaje spracovávať aj bez udelenia súhlasu.

9/3     Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Predávajúci týmto informuje Kupujúceho a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, tj. najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, že Kupujúci má právo k ich prístupu, má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne odvolať na adrese Predávajúceho a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv, ak neurobí Predávajúci na výzvu Kupujúceho nápravu sám, obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov.

9/4     Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho, a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu Kupujúceho; Kupujúcemu sa zaručuje, že môže tento súhlas jednoducho a bez ďalších nákladov odvolať.

10          Poučenie o možnosti mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov

10/1   V prípade spotrebiteľského sporu sa spotrebiteľ môže obrátiť so svojím nárokom na subjekt mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Vecne príslušným subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Česká obchodná inšpekcia.

Kontaktné údaje: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15 120 00 Praha 2, Web: https://adr.coi.cz/cs

11          Záverečné ustanovenia

11/1  Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach Elektronického obchodu www.katypaty.com a ich znenie účinné ku dňu uskutočnenia Objednávky je Kupujúcemu zaslané ako súčasť e-mailu potvrdzujúceho obdržaní Objednávky, čím je Kupujúcemu umožnená ich archivácia a reprodukcia.

11/2  Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, ktoré je uvedené v elektronickom obchode v deň odoslania elektronickej Objednávky. Odoslaním elektronickej Objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je Kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením Objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

11/3  Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

 

Cookies Information
By clicking on I Agree to All, functional, performance, analytical and marketing cookies will be stored - we can enable you to use the website comfortably, measure the functionality of our website and target you with advertising. You can easily adjust your preferences by clicking on Cookie Settings.
Cookie Settings
Cookie Settings
We use cookies
We use cookies to analyze information about our visitors, to improve our website, to display personalized content and to provide you with a great web experience. By using this website, you agree to this use.