Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

elektronického obchodu spoločnosti

KATY PATY group:

KATY PATY Design, s.r.o. (IČ: 03789861), (DIČ: CZ03789861)

KATY PATY Faktory, s.r.o. (IČ: 04944194)

KATY PATY Colour, s.r.o. (IČ: 05626447)

KATY PATY Kaolin, s.r.o. (IČ: 05637082)

KATY PATY Porcelain, s.r.o. (IČ: 05637104)

KATY PATY Trade Mark, s.r.o. (IČ: 05717124)

KATY PATY Made, s.r.o. (IČ: 05717043)

KATY PATY Brands, s.r.o., IČ: 02039052, OR: C-307753

KATY PATY Colour, s.r.o., IČ: 05626447, OR: C-267654

KATY PATY Company, s.r.o., IČ: 06850871, OR: C-290045

KATY PATY design, s.r.o., IČ: 03789861, OR: C-237572

KATY PATY Fabric, s.r.o., IČ: 06899579, OR: C-290984

KATY PATY Faktory, s.r.o., IČ: 04944194, OR: C-256061

KATY PATY Glamour, s.r.o., IČ: 02039541, OR: C-307749

KATY PATY Group, s.r.o., IČ: 06899030, OR: C-2909751

KATY PATY Handwork,  s.r.o., IČ: 02039338, OR: C-307754

KATY PATY International, s.r.o., IČ: 02039621, OR: C-307750

KATY PATY Kaolin, s.r.o., IČ: 05637082, OR: C-268050

KATY PATY Lights, s.r.o., IČ: 02039702, OR: C-307751

KATY PATY Made, s.r.o., IČ: 05717043, OR: C-269483

KATY PATY Matte and Glossy, s.r.o., IČ: 02039117, OR: C-307756

KATY PATY Natural, s.r.o., IČ: 06899412, OR: C-290983

KATY PATY Original, s.r.o., IČ: 02039443, OR: C-307748

KATY PATY Porcelain, s.r.o., IČ: 05637104, OR: C-268051

KATY PATY Produce, s.r.o., IČ: 06899226, OR: C-290979

KATY PATY Switches, s.r.o., IČ: 02039761, OR: C-307752

KATY PATY Trade Mark, s.r.o., IČ: 05717124, OR: C-269485

KATY PATY Unique, s.r.o., IČ: 02039265, OR: C-307755

https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma?nazev=KATY+PATY

 

so sídlom: U Sluncové 666/12a, Karlín, 180 00 Praha 8

zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe,

Tel.: +420 774 33 22 11, 722 666 444, 775 33 22 11

E-mail: info@katypaty.com

WWW: www.katypaty.com

(ďalej len „Predávajúci“)

Adresa Predávajúceho na doručovanie:

KATY PATY, Benátecká 1479, 25002 Stará Boleslav, Česká republika

 

Show-room Predávajúceho:

Na Břehu – budova Redpoint, 19000 Praha 9 – Vysočany

 

1           Úvodné ustanovenie

1/1     Tieto obchodné podmienky podrobne upravujú právne vzťahy medzi Predávajúcim a zákazníkom (ďalej tiež „Kupujúci“) pri predaji tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na stránkach www.katypaty.com (ďalej tiež „Elektronický obchod“).

1/2     Vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho sa riadia českým právnym poriadkom, a to najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení, a ak je Kupujúcim spotrebiteľ, tak aj zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení.

1/3     Predávajúci neposkytuje žiadne vyhlásenie ohľadne toho, že informácie uvedené na stránkach Elektronického obchodu a tovar ponúkaný Elektronickým obchodom sú vhodné, schválené alebo prispôsobené na použitie v iných miestach mimo Českej republiky. Ak Kupujúci vstupuje na stránky Elektronického obchodu z miest mimo Českej republiky alebo používa mimo Českej republiky tovar zakúpený z Elektronického obchodu, je za dôsledky takéhoto vstupu alebo použitia zodpovedný.

2           Predmet zmluvy

2/1     Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať tovar uvedený v objednávke zadanej prostredníctvom objednávkového formulára Elektronického obchodu a Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za dodanie tovaru dohodnutú cenu, to všetko za podmienok stanovených týmito obchodnými podmienkami.

3           Prostredie Elektronického obchodu

3/1     Kupujúci môže z Elektronického obchodu objednávať tovar priamo bez registrácie.

3/2     Pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené Kupujúcim pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

3/3     Kupujúci berie na vedomie, že Elektronický obchod nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích strán.

3/4     Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie Elektronického obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie Elektronického obchodu.

4           Objednanie tovaru a uzatvorenie zmluvy

4/1     Prezentovaný tovar je určený na účel uvedený v opise príslušného tovaru. Za použitie tovaru inak, na iný účel alebo v rozpore s návodom či inými pokynmi na použitie, ak sú k tovaru vydané, a za dôsledky takého konania Predávajúci nezodpovedá.

4/2     Na platné zadanie objednávky v elektronickom obchode je potrebné úplné a pravdivé vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Ak si chce Kupujúci objednať tovar, vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní Predávajúceho. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

(a)      objednávanom tovare (objednaný tovar „vloží“ Kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania Predávajúceho),

(b)      spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

(c)      informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „Objednávka“).

4/3     Pred konečným a záväzným potvrdením Objednávky môže Kupujúci celú Objednávku a zadané údaje, vrátane súhlasu s týmito obchodnými podmienkami, výškou ceny za objednaný tovar vrátane prípadných expedičných a dopravných nákladov platných v čase uskutočnenia a odoslania objednávky, skontrolovať a opraviť.

4/4     Ak s podobou objednávky Kupujúci súhlasí, potvrdením objednávky bude objednávka s konečnou platnosťou odoslaná na spracovanie kliknutím na tlačidlo „Odoslať“. Takto odoslaná objednávka je pre kupujúceho záväzná.

4/5     Ponuky, ceny a informácie o dostupnosti tovaru uvedené v elektronickom obchode vyjadrujú okamžitý faktický stav skladových zásob Predávajúceho, avšak z technických a organizačných dôvodov sa tieto údaje môžu v čase od odoslania objednávky do doby doručenia Objednávky Predávajúcemu podľa bodu 4/6 zmeniť, takže tovar, ktorý bol v elektronickom obchode v čase objednávky uvedený, už nemusí byť za uvedených podmienok dostupný.

4/6     Na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke Predávajúci bezodkladne zašle e-mail, v ktorom Kupujúcemu potvrdí doručenie objednávky.

4/7     Predávajúci si vyhradzuje právo neprijatia objednávky v odôvodnených prípadoch, a to najmä v prípade vyčerpania skladových zásob tovaru, v prípade nedostupnosti tovaru u dodávateľa, v prípade úplne zjavnej chyby týkajúcej sa ceny alebo opisu tovaru v katalógu tovaru v elektronickom obchode alebo v prípade, že Kupujúci je osobou, ktorá už predtým porušila zmluvnú povinnosť voči Predávajúcemu.

4/8     Zmluva sa uzatvára v českom jazyku; zmluvu je možné uzavrieť aj v inom jazyku. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia v elektronickej forme po dobu 5 rokov a nie je prístupná tretím osobám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzavretiu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne opísaný.

4/9     Pri uzatvorení zmluvy môžu byť použité prostriedky komunikácie na diaľku. Ak sú pri uzatváraní zmluvy prostriedky komunikácie na diaľku použité, hradí Kupujúci svoje náklady na použitie týchto prostriedkov sám.

5           Cena tovaru a platobné podmienky

5/1     Cena tovaru je stanovená ako zmluvná v zmysle zákona č. 526/1990 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, a je uvedená v elektronickom obchode ako cena konečná. Náklady na expedíciu a dopravu, ktorých výška je uvedená v elektronickom obchode v opise možných spôsobov dodania a môže sa v závislosti od zvolenej formy dodania líšiť, systém následne pripočíta v Objednávke. Konečná kalkulovaná cena po vyplnení Objednávky je už uvedená vrátane nákladov na dopravu.

5/2     Platba za tovar a náklady na dopravu sa uskutočňuje:

(a)      bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho vedený u spoločnosti Bank Citfin sporitelní družstvo (ďalej len „účet predávajúceho“) so splatnosťou 7 dní od uzavretia          zmluvy, vždy však pred dodaním tovaru; podmienkou splnenia platobnej povinnosti je tiež uvedenie príslušného variabilného symbolu,

(b)      prostredníctvom úveru poskytnutého spoločnosťou CREDIT ALLIANCE, SE, IČO: 24805394, so sídlom Na Břehu 260/1, Vysočany, 190 00 Praha 9.

(c)      kreditnou kartou.

5/3     Faktúra vystavená na základe kúpnej zmluvy Predávajúcim Kupujúcemu slúži zároveň aj ako daňový doklad. Kupujúci môže tovar prevziať zásadne až po úplnom uhradení ceny.

6           Dodanie tovaru

6/1     Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru alebo prevzatím tovaru – podľa toho, čo nastane neskôr.

6/2     Objednaný tovar bude Kupujúcemu dodaný v mieste označenom Kupujúcim v Objednávke úplnou adresou; Kupujúci však berie na vedomie, že tovar je určený na použitie na území Českej republiky.

6/3     Dodacia lehota začína plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa článku 3/7 týchto obchodných podmienok, t. j. doručením potvrdzujúceho e-mailu zo strany Predávajúceho. V prípade, že Kupujúci zvolil formu úhrady prevodom na účet vopred, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t. j. od pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

6/4     Ak nie je v Elektronickom obchode pre konkrétny tovar uvedená iná lehota, je dodacia lehota 45 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar nie možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tom ihneď informovať a zároveň mu poskytne informáciu o náhradnom termíne dodania. Ak Kupujúci so zmenou nesúhlasí a doteraz nebola  uzatvorená zmluva, má právo Objednávku zrušiť. Ak Kupujúci so zmenou nesúhlasí a zmluva už bola  uzatvorená, má právo odstúpiť od zmluvy až do okamžiku dodania tovaru.

6/5     Ak je podľa zmluvy Predávajúci povinný dodať tovar na miesto určené v objednávke Kupujúcim, je Kupujúci povinný tovar pri dodaní prevziať. Ak Kupujúci tovar pri dodaní neprevezme, je Predávajúci oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie vo výške 100 Kč denne (slovom: sto korún českých) a je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

6/6     V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť prípadné náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6/7     Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, potvrdzuje prevzatie tovaru svojim podpisom na sprievodnom doklade alebo dodacom liste. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov a v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov túto skutočnosť ihneď oznámiť samotnému prepravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré by svedčilo o možnosti poškodenia tovaru alebo o možnom neoprávnenom vniknutí do zásielky sa odporúča Kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje nepoškodenosť a neporušenosť obalu tovaru. Predpokladá sa, že ak nebol obal poškodený ani porušený, bol dodaný bez poškodenia. Kupujúci je povinný tovar bez zbytočného odkladu po prevzatí skontrolovať a bezodkladne podať Predávajúcemu správu o prípadných zistených nedostatkoch ihneď  potom, ako nedostatky zistil. Ak ide o tovar označený ako krehký, je Kupujúci v prítomnosti doručujúcej osoby vždy povinný balenie otvoriť a skontrolovať, či nie je tovar mechanicky poškodený. Ak to neurobí ani bezprostredne neuplatní reklamáciu kvôli takto zistenému poškodeniu tovaru, všetky neskôr zistené mechanické poškodenia tovaru sa budú považovať za poškodenia vzniknuté po prevzatí tovaru Kupujúcim.

6/8     Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, potvrdzuje prevzatie tovaru svojim podpisom na sprievodnom doklade alebo dodacom liste. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov, počet balíkov v prípade zistenia akýchkoľvek nedostatkov túto skutočnosť ihneď oznámiť samotnému prepravcovi. V prípade porušenia obalu, ktoré by svedčilo o možnosti poškodenia tovaru alebo o možnom neoprávnenom vniknutí do zásielky, sa odporúča Kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať. Podpisom dodacieho listu Kupujúci potvrdzuje, že obal nebol poškodený ani porušený a že zásielka splňovala všetky podmienky a náležitosti vyššie uvedené a tovar bol dodaný bez nedostatkov. Na neskoršiu reklamáciu o poškodení alebo porušenosti obalu či tovaru sa nebude brať ohľad. Kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, sa odporúča podobný postup, aby sa predišlo sporom o tom, kedy nedostatok  na tovare vznikol. Spotrebiteľovi však nemôže nedodržaním uvedeného odporúčania vzniknúť akákoľvek ujma na jeho právach, najmä na práve uplatniť reklamáciu. Ak ide o tovar označený ako krehký, je Kupujúci v prítomnosti doručujúcej osoby vždy povinný balenie otvoriť a skontrolovať, či nie je tovar mechanicky poškodený. Ak to neurobí ani bezprostredne neuplatní reklamáciu kvôli takto zistenému poškodeniu tovaru, všetky neskôr zistené mechanické poškodenia tovaru sa budú považovať za poškodenia vzniknuté po prevzatí tovaru Kupujúcim.